ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಿಕಾಮಠ,
ಅಂಬಾಗಿರಿ, ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೮೧ ೪೦೧
ದೂ: ೦೮೩೮೪ – ೨೨೬೭೬೨

Facebook Comments Box