ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲಾ
ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಕಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ,
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂ: ೦೮೧೫೧ – ೨೩೫೦೧೦, ೯೯೦೨೨೦೧೭೧೨

Facebook Comments Box