ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅಂಚೆ : ಹೊಸಾಡ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೬ – ೨೬೮೧೧೧

Facebook Comments