ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ
ಚದುರವಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆ : ತುಮರಿ,
ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೮೬ – ೨೪೫೦೨೦

Facebook Comments Box