ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಭಾರತೀ ವೈದಿಕವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥದ ಹತ್ತಿರ, ಗೋಕರ್ಣ,
ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೩೮೬ – ೨೫೬೭೨೨

Facebook Comments Box