ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಜಯನಗರ, ಅಂಚೆ : ಸಾಲುಗೇರಿ,
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೭೭ ೪೧೮
ದೂರವಾಣಿ:

Facebook Comments