ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಮಂಗಲಕಾರನಾದ ಶಿವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಲಭಿಸಲಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ.

Shivaratri Wishes - 2016

Shivaratri Wishes – 2016

Facebook Comments