ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ಐದನೇ{28-9-2013} ದಿನದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ{27-9-2013} ದಿನದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೂರನೇ{26-9-2013} ದಿನದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ಎರಡನೇ{25-9-2013} ದಿನದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೊದಲನೇ{24-9-2013} ದಿನದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು

Facebook Comments