ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಭಾರತೀ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ

Photos: Gowtam B K

Facebook Comments Box