ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

Facebook Comments