ಕೋಲ್ಕೊತ್ತಾದ ಸದರ್ನ್ ಎವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಕ್ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು

Facebook Comments