ಇದೋ ಮನುಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಠ..!

ಸುಮ್ಮನೊಬ್ಬಂಟಿಯೆಂತಿಹುದು...ಬೇಸರವಹುದು....

ನಾವಿರುವೆವು ಜೊತೆಯಾಗಿ...

ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಸತ್ಯವೀ ಅದ್ವೈತ..!

ಹೀಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಬಹುದೇ..?

Facebook Comments