ಬದುಕು ಕಠಿಣವಿರಬಹುದು
ಆದರೆ ಎಂದೂ ನಿರ್ಭರವಲ್ಲ…

Facebook Comments