ಕಣ್ಣಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು…
ಮಾತಿರುವವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕು…

ಮುದ್ದುಮೊಗದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ..!

Facebook Comments