LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

A Message by George Carlin

Author: ; Published On: ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12th, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

Isn’t it amazing that George Carlin – comedian of the 70’s and 80’s – could write something so very eloquent…and so very appropriate.

A Message by George Carlin:

The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers, wider Freeways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less, we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families, more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense, more knowledge, but less judgment, more experts, yet more problems, more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom.

We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often.

We’ve learned how to make a living, but not a life. We’ve added years to life not life to years. We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We’ve done larger things, but not better things.

We’ve cleaned up the air, but polluted the soul. We’ve conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We’ve learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less.

These are the times of fast foods and slow digestion, big men and small character, steep profits and shallow relationships. These are the days of two incomes but more divorce, fancier houses, but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet, to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. A time when the technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight, or to just hit delete…

Remember; spend some time with your loved ones, because they are not going to be around forever.

Remember, say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side.

Remember, to give a warm hug to the one next to you! , because that is the only treasure you can give with your heart and it doesn’t cost a cent.

Remember, to say, “I love you” to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you.

Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person will not be there again.

Give time to love, give time to speak! And give time to share the precious thoughts in your mind.

AND ALWAYS REMEMBER:

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

George Carlin

Source: Sri’s collection

15 Responses to A Message by George Carlin

 1. SUBRAHMANYA B.R.

  Hare Raama
  Wonderfull lines worth remembering and reciting every minutes of the life.which would help to live life very moment. Comedian has seen the paradox in all corner of todays life. & By the grace of ShriShri, we all happen to read it.

  [Reply]

 2. Jayashree Neeramoole

  Hare Rama

  Really Wonderful and Amazing. In this Hareraama also if we observe carefully seeking the blessings of Guruji, all the topics discussions will be related to our day today life only. “God is Great and Life is Wonderful”

  [Reply]

 3. gopalakrishna pakalakunja

  Hare Raama !

  NICE INDEED ! !

  REALLY SURPRISED BY THE SAMPLE OF COLLECTIONS !!!

  [Reply]

 4. subhas

  Hare raama
  Its a AMAZING collection. In our life there is too much to adopt, too much to leave.
  Learned a LOT,Have to learn a LOT.

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

  [Reply]

 5. Anuradha Parvathi

  superb, ultimate……….no words…..

  [Reply]

 6. seetharama bhat

  ಹರೇರಾಮ್,

  ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು
  ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ
  ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ.

  ನಾಟಿಧರೆ ನಾಟಿ
  ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೋಟಿ

  [Reply]

 7. RAVINDRA T L BHATT

  The Self that is subtler than the subtle
  and greater than the great
  is seated in the heart of every creature
  One is free from desire sees the glory of self
  through the tranquility of the mind
  and senses
  and become absolved from grief,
  WHEN CAN I GET IT??????????????

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  Hare Rama,

  Here you are telling this means… Your time came to get IT……

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  Hare Rama,

  Full energy inside us is waiting to flow for good purpose. Once we start working for “God”, “Guru”,”Rama”…. it will come out automatically… All the “Miracles” happens. So lets start from today only seeking the blessings of “Guruji”…..

  [Reply]

 8. Thirumaleshwara

  I wonder what makes people commit these mistakes and forget the facts which should have been always remembered.
  Is it Fame? Is it Money?
  Is it the urge to get recognized, identified by someone high?
  Or is it something else which leads to the path away from what actually life is?

  If we are lead to recognize the mistakes, we can correct ourselves so that the last breath is remembered and also the “life” before that.

  Who else other than His Holiness be the best guide to lead us?

  Seeking Blessings & Guidence from His Holiness

  Shri Gurubyo Namaha!!

  ||Hare Raama||

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  Hare Rama,

  This is the best place to learn by committing mistakes… Guruji’s blessings will be here always…..
  If we are attending Pravachana “Guruji’s Drushti” will be there on everybody. Same effect we can experience here also….

  [Reply]

 9. Raghavendra Narayana

  ಯುಗಧರ್ಮ..?
  .
  ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಜ..?
  .
  ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗವ ಬಯಸಿದರೆ ಹೇಗೆ..? (ಈಗಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಹಿ೦ದಿನದನ್ನು ಮು೦ದಿನದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವೇ..?)
  .
  ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದವರ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು..? (ಬೀ ಎ ರೋಮನ್ ವೆನ್ ಯು ರ್ ಇನ್ ರೋಮ್)
  .
  .
  ರಿಮೆ೦ಬರ್ ಪದದೊ೦ದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಲುಗಳು ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಯಾವುದು ಇಷ್ಟುವಾಗುತ್ತದೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಲವಾಗುತ್ತದೆ..??? ಇಲ್ಲಿರುವ ರಿಮೆ೦ಬರ್ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ಯುಗಕ್ಕು ಸಲ್ಲುವ ಧರ್ಮ???
  .
  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.

  ನಿಜ. ಯುಗಧರ್ಮದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ…. ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಲ್ಲ….. ಅನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ…. “ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು” ಶುದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ….
  ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ….. “ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸು” ಎಂದು ಗುರುದೆವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ…….

  [Reply]

 10. K.N.BHAT

  Hare raama…Hare raama…
  Sadhu..Sadhu…
  amazing collection and Shri Samsthana’ s greatness of sharing the good with society as well …..
  Koti Koti Pranam…
  HareRaama…

  [Reply]

 11. vidya R gowri

  Hare Raama…
  How strange is the logic of our mind, we look for compromise when we are wrong and we look for justice when others are wrong.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin