ಪರರ ಬದುಕಿನೊಡ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಯ ಹೋಲಿಪುದದೇಕೆ..
ಅವರ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಅರಿವುಂಟೆ ನಮಗೆ..
Facebook Comments