ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯಕೊಟಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
〰〰〰

IMG-20160904-WA0089

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ
ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ
ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಮಹೇ||

ಹರೇರಾಮ ????

Facebook Comments