ಭಾವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಜೀವವೆಲ್ಲಿ ..?
ಭಾವ ತುಂಬಿದರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ..?
ಮಾತಾಡು.. ಮಾತಾಡೆನ್ನುವಿರಿ…
ಎಂತು ಮಾತಾಡಲಿ..?

Facebook Comments