ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ, ನವ ಯುಗದ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿರುವ “ಸಂಕ್ರಮಣವು” ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕಲೆಂಬ ಸದಾಶಯ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

Facebook Comments