ಹರೇರಾಮ

ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ  ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ  ಪದ್ಮವಾಸಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಾಮಹರ್ನಿಶಂ |
ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಢ್ಯಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರೀಮ್ ||
ಇಚ್ಛಾರೂಪಾಂ ಭಗವತಃ | ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಂ ಸರ್ವಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲಯಾಮ್||
ದಯಾಲುಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸುಖಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ||

 

 

Facebook Comments