ಹರೇರಾಮ.
ದಿನಾಂಕ ೧೫.೧.೨೦೧೫ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ.

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ:

Title Play Download
ಆಶೀರ್ವಚನ Link
Facebook Comments