ರಾಮಕಥಾ ಆರಂಭ ಶ್ಲೋಕ:

ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಮ್ |
ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಮ್ ||

Artist Play Download
Kum. Deepika Bhat

Link
Sri Aniroopa Kolkata Link
Facebook Comments