ಭಾನ್ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಗುರುಕಥಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಃ

ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :

Link
 

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :

Link
 

ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ :

Link

Facebook Comments