ಹರೇರಾಮ.
ದಿನಾಂಕ ೨೨.೧.೨೦೧೫ ರಂದು ಮಾಣಿ ಮಠದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಚನ..

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ:

Title Play Download
ಆಶೀರ್ವಚನ Link
Facebook Comments