ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠ ಕೆಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18-01-2015ರಂದು ನಡೆದ ಭಾವ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೋಗಳು

ಭಾವಪೂಜೆ ಭಾಗ-೧
ಭಾವಪೂಜೆ ಭಾಗ-೨

Facebook Comments