ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳ ಸುಭಾಷಿತ “ಮಾತು ಮುತ್ತು”

ಬದುಕಿನ ಗುರಿ-{16/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಮನೋಮಥನ-{15/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು-{12/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಸಂಕಟವೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ದಾರಿ-{11/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಜಾಣ ಕಿವುಡು-{10/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ-{09/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಚಿಂತೆಯೆ ಚಿತೆ-{08/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಾಂಧವ್ಯ-{07/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿ ಹಳ್ಳ-{05/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ವಿಶ್ವಾಸವೆ ಗೆಲುವು-{04/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ನಂಬಿಕೆಯೆ ನೆಮ್ಮದಿ-{03/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ-{02/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಫಲ-{01/10/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ-{30/9/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣುಲು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು-{27/9/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ-{26/9/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ-{25/9/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ-{24/9/2013}
ಸುಭಾಷಿತ

Facebook Comments