ಮಾಣಿ. ಪೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರಾಮಕಥಾ ದ್ವನಿಸುರುಳಿ


Day (Date) Parts Audio Download
Day-1 (11-Aug-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013_2/Day_1_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013_2/Day_1_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013_2/Day_1_Part_3.mp3] Link
Day-2 (12-Aug-2013)
Part-1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya2013_2/Day_2_Part_1.mp3] Link
Part-2 Link
Part-3 Link
Day-3 (13-Aug-2013)
Part 1 Link
Part 2 Link
Part 3 Link
Day-4 (14-Aug-2013)
Part 1 Link
Part 2 Link
Part 3 Link
Day-5 (15-Aug-2013)
Part-1 Link
Part-2 Link
Part-3 Link
Day-6(16-Aug-2013)
Part-1 Link
Part-2 Link
Part-3 Link
Day-7 (17-Aug-2013)
Part 1 Link
Part 2 Link
Part 3 Link
Facebook Comments