ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ:

Bhajan Play Download
Day-1{15-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120715.mp3] Link
Day-2{16-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120716.mp3] Link
Day-3{17-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120717.mp3] Link
Day-4{18-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120718.mp3] Link
Day-5{19-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120719.mp3] Link
Day-6{20-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120720.mp3] Link
Day-7{21-07-2012} [audio:Ramakatha/Bangalore_2012_J_P_Nagar/120721.mp3] Link
Facebook Comments