ಮಾಣಿ. ಪೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ರಾಮಕಥಾ ದ್ವನಿಸುರುಳಿ

Day (Date) Parts Audio Download
Day-1 (01-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_1_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_1_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_1_Part_3.mp3] Link
Day-2 (02-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_2_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_2_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_2_Part_3.mp3] Link
Day-3 (03-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_3_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_3_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_3_Part_3.mp3] Link
Day-4 (04-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_4_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_4_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_4_Part_3.mp3] Link
Day-5 (05-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_5_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_5_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_5_Part_3.mp3] Link
Day-6 (06-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_6_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_6_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_6_Part_3.mp3] Link
Day-7 (07-Sep-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_7_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_7_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Vijaya_Chaturmasya_2013_3/Day_7_Part_3.mp3] Link
Facebook Comments