ಹರೇರಾಮ,
ಜಯನಗರ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯದೇವರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments