ಗುರುಪದ

“ನಾರಾಯಣ – ಎ೦ದರೆ ನರರೆಲ್ಲರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ಆತ್ಮನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒ೦ದಾಗುವ ಸ್ಥಾನ. ನರನ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನ. ನದಿಯೊ೦ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವ೦ತೆ ಜೀವನು ತನ್ನ ಮೂಲವಾದ ದೇವನಲ್ಲಿ ಒ೦ದಾಗುವ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ವೈಕು೦ಠಮೂಲದಿ೦ದಲೇ ಈ ಪ್ರಪ೦ಚಕ್ಕೆ ಬ೦ದವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ನೆಲೆ, ಮೂಲಮನೆಯೇ ಆ ನಾರಾಯಣಪದ.”

Facebook Comments