31 ಜುಲೈ 2010
ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವುಃ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತತ್ವ ಸಾದ್ಯಃ ಶ್ರೀ

Facebook Comments