ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೌ ಗ್ರಾಮಯಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿದೇಶಿಕೆಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು..

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ  ಗೌಗ್ರಾಮಯಾತ್ರಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..
 ಶ್ರೀಗಳವರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿದೇಶಿಕೆಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ೯ ಲಕ್ಷ  ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಶ್ರೀ ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ..

Facebook Comments