ಹರೇರಾಮ,

ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಡತೊಕಾ ಶ್ರೀಸ್ವಯಂಭೂ ದೇವರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

ಮರವಂತೆ, ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಜಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments