ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಮಹಾಬಲದೇವ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನದ ಚಿತ್ರಗಳು.

Facebook Comments