ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ಅರ್ಚನೆ..ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ..

ಪೂಜಾನಿರತ ಶ್ರೀಗಳವರು..

ಪೂಜಾನಿರತ ಶ್ರೀಗಳವರು..

Facebook Comments