ಸೂರ್ಯೋದಯ;೦೬.೩೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೫.೫೬
ತಿಥಿ: ನವಮಿ
ಪಕ್ಷ:ಶುಕ್ಲ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ:  ಕಲ್ಲಡ್ಕ  ವಲಯ
ಉಮಾಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಹೂರ್ತ ೧೦-೪೧ ರಿಂದ ೧೧-೧೦ ರ ಒಳಗೆ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧-೦೦  ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥವಿತರಣೆ, ಸಭೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ,
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಭೇಟಿಗಳು:
ಉಮಾಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ  ಮೀಟಿಂಗ್
೦೩.೧೫   ರಿಂದ ೦೩-೪೫    ನರಿಕೂಂಬು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
೦೩-೪೫ ರಿಂದ ೪-೪೫ ನರಿಕೊಂಬು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
೪-೪೫ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಪೋಳ್ಯ ಮಠ
Facebook Comments Box