ಸೂರ್ಯೋದಯ:೦೬.೩೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೫.೫೬
ತಿಥಿ:ಅಷ್ಟಮಿ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ವತಿಯಿಂದ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೦೧.೩೦ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥವಿತರಣೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಸಭೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೦೩.೦೦ ರಿಂದ ೦೪.೦೦ ಮಹಾಮಂಡಲ ಸಭೆ
೦೪.೩೦ ರಿಂದ ೦೫.೪೫ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸಭೆ
Facebook Comments