ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 11.30 ಪ್ರಾತಃ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ (ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ)

ಅಪರಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4 ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋ ಗ್ರಾಮಯಾತ್ರಾ ಸಭೆ

ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 7 ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೋ ಗ್ರಾಮಯಾತ್ರಾ ಸಭೆ

CAMP: Dr.S R Hegde,
No. 9449595215

Facebook Comments