ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೧೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೪೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮತಿ, ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂರೂರು
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,”ಮೂರೂರು ವಲಯ” ಸಭೆ
೩.೦೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆ
೮.೩೦ ರಿಂದ ೯.೪೫ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೂರೂರು

Facebook Comments