||ಹರೇ ರಾಮ||
ಬೆಳ್ಳೀಗ್ಗೆ.೦೯.೦೦ ರಿ೦ದ  ೧೧.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ .ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಕ್ಷಾ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೧.೪೦ ರಿ೦ದ  ೧೨.೦೦ ರ ವರೆಗೆ  ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆನುಗ್ರಹ.
ಮಧ್ಯಾನ.೧೨.೦೦ ರಿ೦ದ ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಣ  .Balosore{Orissa}
ಸ೦ಜೆ೦೬.೩೦ ರಿ೦ದ ೦೬.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಸ೦ಜೆ೦೭.೩೦ ರಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೦೮.೪೫ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ.
ರಾತ್ರಿ ೧೦.೦೦ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ.
ವಸತಿ.Emami pepar mills gusest house.
Balasore
Pho.09437463703
ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರಯಣದ ದೂರ .358 ಕಿ ಮೀ.
Facebook Comments