ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೩
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಪಂಚಮಿ[ನಾಗರಪಂಚಮಿ]
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಭಾರತ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಶ್ರಿರಾಮಕಥೆ ಮಿಟಿಂಗ್
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments