ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೫೭

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೧೨

ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿಃ ಪಾಡ್ಯ

ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಃ ಗೋಪಾಲ ಬಿ. ಟಿ, ಹೊರಬೈಲು

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೩.೦೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ – ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments