ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೦೬.೧೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೦೬.೨೩
ತಿಥಿಃ ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ

೧೧.೦೦ ರಿಂದ ೧೨.೦೦ – ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ
೧೨.೦೦ ರಿಂದ ೧.೦೦ – ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೧.೦೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ – ಸೀಮೋಲ್ಲಂಗನ ( ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತೊರಕೆ)
೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೦೦ – ಸಭೆ
೫.೦೦ ರಿಂದ ೬.೩೦ – ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನ

Facebook Comments Box