ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೫೧

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೧೨

ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿಃ ನವಮಿ

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ – ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಸಭೆ

೩.೩೦ ರಿಂದ ೫.೦೦ – ಮುಜಂಗಾವು ಕಾಲೇಜು ಭೇಟಿ

ಮೊಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮೊಕ್ಕಾಂ – ಪೆರಡಾಲ್ ಉದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ತಾನ

Facebook Comments