ಸೂರ್ಯೋದಯ:೭-೦೦

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ೬-೧೭

ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ-ಏಕಾದಶಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಕೊಣಲೆ ಭೀಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪಾದಪೂಜೆ- ೧)ಉದಯಪದ್ಮನಾಭ ಕಮ್ಮಾಜೆ
೨)ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಒಟೆಪಡ್ಕು

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ವಲಯ ಸಭೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಮನೆಭೇಟಿ- ಭೀಮ ಭಟ್ಟ ಎಳ್ಕಜೆ,ನೆರಳಕಟ್ಟೆ

ಮೊಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮೊಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರಿರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಮಾಣಿ,ಪೆರಾಜೆ

Facebook Comments