ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೩೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೫-೫೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪಂಚಮೀ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಜಿ.ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ, ಧರ್ಮಕರ್ತರು, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಪ್ರಯಾಣ:- ಮುಕ್ಕಾಮಿಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ :-ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಪಂಜಿಗದ್ದೆ , ವಿಟ್ಲ ವಲಯ
Facebook Comments Box