ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೬
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ತ್ರತಿಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಗುಂಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨- ೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಮೀಟಿಂಗ್
೧೨- ೩೦ ರಿಂದ ೧-೪೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments