ಸೂರ್ಯೋಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೬
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚೌತಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಭೀಮನಕೊಣೆ,ಕಾನಗೊಡು, ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ ಮಿಟಿಂಗ್
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

೩-೩೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ

Facebook Comments