ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೦೬.೧೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೦೬.೩೨
ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿಃ ತೃತೀಯ

ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಃ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಗಲಗಲ್ಲು, ತುಮರಿ

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ – ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಭೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ – ಶಂಕರ ಭಟ್, ವರದಾಮೂಲ

Facebook Comments